การรถไฟฯ เปิดรับสมัคร “นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ” ปี 66 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

การรถไฟฯ เปิดรับสมัคร “นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ” ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครสอบได้ผ่านเว็บไซต์ถึง 31 มี.ค.66 เช็กเงื่อนไข – คุณสมบัติได้ที่นี่

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดรับสมัคร “นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 180 อัตรา ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสายการเรียน) โดยสมัครสอบได้ถึง 31 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของกิจการการรถไฟฯ ในอนาคต “โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ” ได้ประกาศเปิดรับสมัคร “นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ” ประจำปีการศึกษา 2566 ใน 5 สาขาวิชา รวม 180 อัตรา

ข่าวการศึกษาวันนี้

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  • สาขาวิชาช่างเครื่องกล (จำนวน 40 อัตรา)
  • สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน (จำนวน 35 อัตรา)
  • สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมรถไฟฟ้า (จำนวน 35 อัตรา)
  • สาขาวิขาช่างโยธา (จำนวน 35 อัตรา)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการเดินรถ (จำนวน 35 อัตรา)

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าสมัครสอบต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) หรือบุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในประเภทวิชาตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาที่เปิดรับสมัคร เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด

โดยขั้นตอนการสมัครสอบให้เข้าในเว็บไซต์เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ” จากนั้นเลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัคร” เลือก “รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่น 64” และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อลงทะเบียน กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นรอขั้นตอนการอนุมัติ

ซึ่งผู้สมัครสามารถติดตามสถานะได้ในหัวข้อ “สถานการณ์สมัคร” และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาทต่อคน ผ่านทางโมบายแบงกิ้ง หรือ คิวอาร์ พร้อมเพย์ เพื่อรอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและเลขประจำตัวสอบอีกครั้ง

นายเอกรัช กล่าวตอนท้ายว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่มีข้อผูกพันการบรรจุเข้าทำงานกับการรถไฟฯ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ” โทรศัพท์หมายเลข 0-2621-8701 ต่อ 8215756 , 8215757 แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> “ประวิต” เจรจา คปร.ขอคืนอัตราผอ.รร.ขนาดเล็ก พร้อมมองแนวทางปรับเกณฑ์การสอบบรรจุครูยากลำบากใหม่